Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

F.Xavier Boïgues Codina

Alcaldia. Serveis bàsics i espais públics.

alcaldia@lacelleradeter.cat

Jaume Salas Orrit

Administració i activitat econòmica

jsalas@lacelleradeter.cat

Gemma Panella Guilana

Cultura i educació.

gpanella@lacelleradeter.cat

David Sarsanedas Serrat

Urbanisme, suport a alcaldia i regidories.

dsarsanedas@lacelleradeter.cat

Alba Rodríguez Rodulfo

Ciutadania, benestar social i igualtat.

arodriguez@lacelleradeter.cat

Amadeu Breva Teixidó

Esport, participació i formació artística.

abreva@lacelleradeter.cat

Joël Torcque Torres

Medi ambient, salut i promoció de l’entorn.

jtorcque@lacelleradeter.cat

JUNTS PER LA CELLERA

Tariq Mahmood Begum

tmahmood@lacelleradeter.cat

Elisenda Gironès Asturiol

egirones@lacelleradeter.cat

Formulari de contacte

Si vols contactar amb algun dels regidors pots fer servir aquest formulari. Gràcies.

El Ple d’aquest Ajuntament es convoca cada 2 mesos, el quart dijous del mes corresponent. Les dates previstes per la celebració del Ple Municipal per l’any 2021 són:

28 de Gener de 2021

25 de març de 2021

27 de Maig de 2021

22 de Juliol de 2021

23 de Setembre de 2021

25 de Novembre de 202

El próxim ple serà el dijous dia 25 de març de 2021. Més informació. AQUÍ (Portal transperència)

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

CARTIPÀS MUNICIPAL

 

 

Ple: Regidors de govern i d’oposició regidors (9)

Junta de Govern (Alcaldia i 2 tinents d’alcaldia)

 

Equip de Govern: Alcaldia, 2 tinents d’alcaldia, regidors/es de govern

Oposició: Cap de l’oposició i regidora oposició.

 

 

 

 

REGIDOR/A

Regidoria

Xevi Boïgues (Alcalde)

Alcaldia. Serveis bàsics i espais públics

David Sarsanedas

Urbanisme i habitatge

Gemma Panella

Cultura i educació

Jaume Salas 

Administració i activitat econòmica

Alba Rodriguez

Ciutadania, benestar social i igualtat

Amadeu Breva

Esport, participació i formació artística

Joël Torcque

Medi ambient, salut i promoció de l’entorn

 

 

 

 

 

 

 

A títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i les matèries que corresponen a cadascuna de les regidories són els següents:

 

 

 

Alcaldia. Serveis bàsics i espais públics

 • Protecció civil
 • Coordinació i direcció dels serveis de vigilància municipal.
 • Polítiques de prevenció d’incendis forestals. (ADF)
 • Manteniment de les vies públiques urbanes.
 • Coordinació dels següents serveis:
 • Xarxa viària urbana i interurbana
 • Xarxa clavegueram
 • Xarxa enllumenat públic
 • Xarxa d’aigua potable
 • Programa de control d’aigua i sanejament.
 • Política municipal en matèria de residus, recollida selectiva, servei de deixalleria, control i seguiment de la prestació d’aquests serveis.
 • Neteja viària i de places i espais públics.
 • Manteniment, conservació i reparació d’equipaments municipals (edificis, parcs i jardins, cementiri, etc.)
 • Coordinació i direcció dels serveis de brigada municipal

 

Urbanisme i Habitatge

 • Ordenació, planejament i gestió urbanística.
 • Coordinació dels serveis tècnics municipals
 • Execució i disciplina urbanística
 • Gestió del patrimoni municipal
 • Desenvolupament i seguiment de la redacció del POUM
 • Promoció de l’habitatge

 

 

Cultura i Educació

 • Fomentar, promocionar i facilitar la difusió cultural.
 • Control, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis culturals (Hotel d’Entitats i Biblioteca).
 • Organització d’activitats culturals i lúdiques
 • Programació i desenvolupament de les festes del Roser i del Pasteral
 • Presidència de les comissions d’actes festius
 • Coordinació i promoció de la biblioteca
 • Relació amb les entitats culturals del municipi.
 • Patrimoni historicoartístic
 • Relació amb la comunitat educativa dins el seu projecte educatiu.
 • Participar en les reunions del Consell Escolar de l’escola Juncadella i l’escola Bressol “Sol Solet”
 • Escola Bressol “Sol Solet”.
 • Relació amb l’AFA de l’Escola Juncadella i l’Escola Bressol “Sol Solet”.
 • Relació amb l’INS en relació als alumnes del municipi.

 

Administració i activitat econòmica

 • Gestió de la informàtica, les noves tecnologies i, desenvolupament de l’administració electrònica.
 • Foment de la política de transparència.
 • Política de recursos humans.
 • Intervenció i tresoreria.
 • Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics.
 • Inspecció i recaptació tributària, planificació, proposta.
 • Gestió econòmica i pressupostària
 • Foment i promoció econòmica del municipi (comerç, serveis, indústria, sector primari i turisme).
 • Direcció i coordinació dels mercats i fires municipals.

 

 

Ciutadania, benestar social i igualtat

 • Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de serveis socials
 • Control, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis socials (Llar de Jubilats i serveis externs).
 • Foment de polítiques de suport a la família
 • Relació amb el grup de persones “amics dels malalts”
 • Gestió i coordinació del servei d’assistència social
 • Foment de polítiques d’igualtat i nova ciutadania
 • Gestió de les polítiques d’acció social
 • Cooperació internacional i ajuda humanitària.
 • Elaborar i desenvolupar el Pla Local de Joventut.
 • Organització i coordinació d’activitats i polítiques adreçades a infants
 • Organització i coordinació d’activitats i polítiques adreçades a joventut.
 • Organització i coordinació d’activitats i polítiques adreçades a gent gran.
 • Gestió i coordinació d’equipaments públics adreçats a serveis a la joventut.
 • Coordinació i treball amb òrgans supramunicipals en matèria de polítiques de joventut
 • Relació i comunicació amb joves i entitats juvenils.

 

Esport, participació i formació artística

 • Suport i reconeixement a clubs i esportistes.
 • Control i gestió d’instal·lacions esportives.
 • Coordinació i treball amb òrgans supramunicipals en matèria de polítiques esportives.
 • Gestió i foment d’activitats esportives.
 • Relació i comunicació amb entitats esportives.
 • Coordinació i gestió de la comunicació de l’ajuntament, tant a nivell físic (butlletí, agenda i material promocional) com a nivell digital (webs corporatius, newsletter i xarxes socials)
 • Promoció i coordinació dels processos participatius
 • Ensenyaments específics: escola de música, escola d’art…
 • Participar en la xarxa de ciutats educadores

 

 

Medi ambient, salut i promoció de l’entorn

 • Control d’abocaments incontrolats.
 • Control d’animals i plagues
 • Direcció i coordinació de les accions fruit de les polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia, canvi climàtic).
 • Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut.
 • Coordinació amb l’àrea bàsica de salut i el consultori municipal.
 • Relació amb les entitats de salut del municipi (Germandat Donadors de Sang)
 • Inspeccions sanitàries
 • Gestió i promoció de l’entorn natural del municipi.
 • Relació i coordinació amb consorcis com Vies Verdes o Consorci del Ter que fomentin l’entorn i/o la seva promoció
 • Relació i coordinació amb les entitats locals relacionades amb el medi ambient i l’entorn com la Comunitat de Regants, Amics de l’Entorn…)
 • Protecció del medi ambient: programa de foment de la sostenibilitat, Agenda 21, PAES o d’altres plans.