Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

Composició del Ple

GRUP CAM-AM

F.Xavier Boïgues Codina

Alcaldia. Serveis bàsics i espais públics.

alcaldia@lacelleradeter.cat

Jaume Salas Orrit

Administració i activitat econòmica

jsalas@lacelleradeter.cat

Gemma Panella Guilana

Cultura i educació.

gpanella@lacelleradeter.cat

David Sarsanedas Serrat

Urbanisme, suport a alcaldia i regidories.

dsarsanedas@lacelleradeter.cat

Alba Rodríguez Rodulfo

Ciutadania, benestar social i igualtat.

arodriguez@lacelleradeter.cat

Amadeu Breva Teixidó

Esport, participació i formació artística.

abreva@lacelleradeter.cat

Joël Torcque Torres

Medi ambient, salut i promoció de l’entorn.

jtorcque@lacelleradeter.cat

JUNTS PER LA CELLERA

Tariq Mahmood Begum

tmahmood@lacelleradeter.cat

Elisenda Gironès Asturiol

egirones@lacelleradeter.cat

Formulari de contacte

Si vols contactar amb algun dels regidors pots fer servir aquest formulari. Gràcies.

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

El próxim ple serà el dimecres dia 4 de desembre de 2019 a les 18.00. Sala de plens de l’Ajuntament de la Cellera de Ter.

Properament.

CARTIPÀS MUNICIPAL

 

 

Ple: Regidors de govern i d’oposició regidors (9)

Junta de Govern (Alcaldia i 2 tinents d’alcaldia)

 

Equip de Govern: Alcaldia, 2 tinents d’alcaldia, regidors/es de govern

Oposició: Cap de l’oposició i regidora oposició.

 

 

 

 

REGIDOR/A

Regidoria

Xevi Boïgues (Alcalde)

Alcaldia. Serveis bàsics i espais públics

David Sarsanedas

Urbanisme i habitatge

Gemma Panella

Cultura i educació

Jaume Salas 

Administració i activitat econòmica

Alba Rodriguez

Ciutadania, benestar social i igualtat

Amadeu Breva

Esport, participació i formació artística

Joël Torcque

Medi ambient, salut i promoció de l’entorn

 

 

 

 

 

 

 

A títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i les matèries que corresponen a cadascuna de les regidories són els següents:

 

 

 

Alcaldia. Serveis bàsics i espais públics

 • Protecció civil
 • Coordinació i direcció dels serveis de vigilància municipal.
 • Polítiques de prevenció d’incendis forestals. (ADF)
 • Manteniment de les vies públiques urbanes.
 • Coordinació dels següents serveis:
 • Xarxa viària urbana i interurbana
 • Xarxa clavegueram
 • Xarxa enllumenat públic
 • Xarxa d’aigua potable
 • Programa de control d’aigua i sanejament.
 • Política municipal en matèria de residus, recollida selectiva, servei de deixalleria, control i seguiment de la prestació d’aquests serveis.
 • Neteja viària i de places i espais públics.
 • Manteniment, conservació i reparació d’equipaments municipals (edificis, parcs i jardins, cementiri, etc.)
 • Coordinació i direcció dels serveis de brigada municipal

 

Urbanisme i Habitatge

 • Ordenació, planejament i gestió urbanística.
 • Coordinació dels serveis tècnics municipals
 • Execució i disciplina urbanística
 • Gestió del patrimoni municipal
 • Desenvolupament i seguiment de la redacció del POUM
 • Promoció de l’habitatge

 

 

Cultura i Educació

 • Fomentar, promocionar i facilitar la difusió cultural.
 • Control, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis culturals (Hotel d’Entitats i Biblioteca).
 • Organització d’activitats culturals i lúdiques
 • Programació i desenvolupament de les festes del Roser i del Pasteral
 • Presidència de les comissions d’actes festius
 • Coordinació i promoció de la biblioteca
 • Relació amb les entitats culturals del municipi.
 • Patrimoni historicoartístic
 • Relació amb la comunitat educativa dins el seu projecte educatiu.
 • Participar en les reunions del Consell Escolar de l’escola Juncadella i l’escola Bressol “Sol Solet”
 • Escola Bressol “Sol Solet”.
 • Relació amb l’AFA de l’Escola Juncadella i l’Escola Bressol “Sol Solet”.
 • Relació amb l’INS en relació als alumnes del municipi.

 

Administració i activitat econòmica

 • Gestió de la informàtica, les noves tecnologies i, desenvolupament de l’administració electrònica.
 • Foment de la política de transparència.
 • Política de recursos humans.
 • Intervenció i tresoreria.
 • Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics.
 • Inspecció i recaptació tributària, planificació, proposta.
 • Gestió econòmica i pressupostària
 • Foment i promoció econòmica del municipi (comerç, serveis, indústria, sector primari i turisme).
 • Direcció i coordinació dels mercats i fires municipals.

 

 

Ciutadania, benestar social i igualtat

 • Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de serveis socials
 • Control, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis socials (Llar de Jubilats i serveis externs).
 • Foment de polítiques de suport a la família
 • Relació amb el grup de persones “amics dels malalts”
 • Gestió i coordinació del servei d’assistència social
 • Foment de polítiques d’igualtat i nova ciutadania
 • Gestió de les polítiques d’acció social
 • Cooperació internacional i ajuda humanitària.
 • Elaborar i desenvolupar el Pla Local de Joventut.
 • Organització i coordinació d’activitats i polítiques adreçades a infants
 • Organització i coordinació d’activitats i polítiques adreçades a joventut.
 • Organització i coordinació d’activitats i polítiques adreçades a gent gran.
 • Gestió i coordinació d’equipaments públics adreçats a serveis a la joventut.
 • Coordinació i treball amb òrgans supramunicipals en matèria de polítiques de joventut
 • Relació i comunicació amb joves i entitats juvenils.

 

Esport, participació i formació artística

 • Suport i reconeixement a clubs i esportistes.
 • Control i gestió d’instal·lacions esportives.
 • Coordinació i treball amb òrgans supramunicipals en matèria de polítiques esportives.
 • Gestió i foment d’activitats esportives.
 • Relació i comunicació amb entitats esportives.
 • Coordinació i gestió de la comunicació de l’ajuntament, tant a nivell físic (butlletí, agenda i material promocional) com a nivell digital (webs corporatius, newsletter i xarxes socials)
 • Promoció i coordinació dels processos participatius
 • Ensenyaments específics: escola de música, escola d’art…
 • Participar en la xarxa de ciutats educadores

 

 

Medi ambient, salut i promoció de l’entorn

 • Control d’abocaments incontrolats.
 • Control d’animals i plagues
 • Direcció i coordinació de les accions fruit de les polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia, canvi climàtic).
 • Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut.
 • Coordinació amb l’àrea bàsica de salut i el consultori municipal.
 • Relació amb les entitats de salut del municipi (Germandat Donadors de Sang)
 • Inspeccions sanitàries
 • Gestió i promoció de l’entorn natural del municipi.
 • Relació i coordinació amb consorcis com Vies Verdes o Consorci del Ter que fomentin l’entorn i/o la seva promoció
 • Relació i coordinació amb les entitats locals relacionades amb el medi ambient i l’entorn com la Comunitat de Regants, Amics de l’Entorn…)
 • Protecció del medi ambient: programa de foment de la sostenibilitat, Agenda 21, PAES o d’altres plans.