Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

 • En aquesta pàgina podeu trobar el llistat d’ordenances fiscals actualitzat. Podeu clicar sobre cada ordenança per ampliar aquesta informació.
 • També podeu accedir a la informació proporcionada pel CIDO clicant en el botó de més avall. El CIDO facilita l’accés a la informació oficial de les administracions catalanes: es tracta d’un cercador que garanteix el dret i l’accessibilitat a la informació pública dels ciutadans

Llistat d'ordenances Ajuntament de la Cellera (amb taxa)

 1. Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.
 2. Ordenança de l’impost sobre béns immobles.
 3. Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 4. Contribucions especials.
 5. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 6. Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 7. Taxa per llicències urbanístiques.
 8. Taxa per llicència d’obertura d’establiments.
 9. Taxa per retirada de vehicles abandonats defectuosament o abusivament a la via pública.
 10. Taxa per recollida d’escombraries. 
 11. Taxa de cementiri municipal.
 12. Taxa de clavegueram.
 13. Taxa per expedició de documents administratius.
 14. Reglamentació general dels preus públics municipals. 
 15. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 16. Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i la volada de la via pública.
 17. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d´ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres.
 18. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
 19. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
 20. Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat.
 21. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials, materials de construcció, runes, puntals, estintols, bastides i altres
  instal·lacions anàlogues.
 22. Impost sobre activitats econòmiques. 
 23. Taxa per la prestació de serveis a l’escola bressol. 
 24. Ordenança reguladora del trànsit, seguretat vial i quadre de multes.
  Quadre de multes
 25. Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives. 
 26. Taxa per la prestació de serveis a l’escola d’art.
 27. Annex preus públics subministrament aigua potable.
 28. Taxa per la prestació de serveis de la biblioteca. 
 29. Preu públic pel servei de casal d’estiu (DEROGADA)
 30. Preu públic per l’ús de bústies de correu en domini públic 
 31. Preu públic per la prestació del servei de competència local consistent en la inserció de publicitat en els mitjans de comunicació municipal.
 32. Preu públic per a l’ús de les diferents sales i dependències municipals 
 33. Preu públic de la Festa de la Roser.
 34. Preu públic per la venda del llibres i altres publicacions

Llistat d'ordenances Ajuntament de la Cellera (Sense taxa)