Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

Cartipàs Municipal 2019-2023

Què és el Cartipàs Municipal?
 

El cartipàs municipal és l’agrupació de decrets i/o resolucions que articulen mesures organitzatives que, a l’inici del mandat, determinen les característiques pròpies de l’organització i funcionament de la Corporació municipal.

L’organització de l’Ajuntament s’estructura a partir dels òrgans de govern, els òrgans complementaris i els de desconcentració i de participació.
El Reglament Orgànic Municipal és el que regula l’organització de l’Ajuntament i el funcionament dels òrgans municipals, en ús de les atribucions que li reconeixen els articles 20 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 6 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Cartipàs Municipal, Ajuntament de la Cellera de Ter

Ple: Regidors de govern i d’oposició regidors (9)

Equip de Govern: Alcaldia, 2 tinents d’alcaldia, regidors/es de govern
Oposició: Cap de l’oposició i regidora oposició.

 

REGIDOR/ARegidoria
Xevi Boïgues (Alcalde)Alcaldia. Serveis bàsics i espais públics
David SarsanedasUrbanisme i habitatge
Gemma PanellaCultura i educació
Jaume SalasAdministració i activitat econòmica
Alba RodriguezCiutadania, benestar social i igualtat
Amadeu BrevaEsport, participació i formació artística
Joël TorcqueMedi ambient, salut i promoció de l’entorn

A títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i les matèries que corresponen a cadascuna de les regidories són els següents:

Alcaldia. Serveis bàsics i espais públics

 • Protecció civil
 • Coordinació i direcció dels serveis de vigilància municipal.
 • Polítiques de prevenció d’incendis forestals. (ADF)
 • Manteniment de les vies públiques urbanes.
 • Coordinació dels següents serveis:
 • Xarxa viària urbana i interurbana
 • Xarxa clavegueram
 • Xarxa enllumenat públic
 • Xarxa d’aigua potable
 • Programa de control d’aigua i sanejament.
 • Política municipal en matèria de residus, recollida selectiva, servei de deixalleria, control i seguiment de la prestació d’aquests serveis.
 • Neteja viària i de places i espais públics.
 • Manteniment, conservació i reparació d’equipaments municipals (edificis, parcs i jardins, cementiri, etc.)
 • Coordinació i direcció dels serveis de brigada municipal

 

Urbanisme i Habitatge

 • Ordenació, planejament i gestió urbanística.
 • Coordinació dels serveis tècnics municipals
 • Execució i disciplina urbanística
 • Gestió del patrimoni municipal
 • Desenvolupament i seguiment de la redacció del POUM
 • Promoció de l’habitatge

 

 

Cultura i Educació

 • Fomentar, promocionar i facilitar la difusió cultural.
 • Control, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis culturals (Hotel d’Entitats i Biblioteca).
 • Organització d’activitats culturals i lúdiques
 • Programació i desenvolupament de les festes del Roser i del Pasteral
 • Presidència de les comissions d’actes festius
 • Coordinació i promoció de la biblioteca
 • Relació amb les entitats culturals del municipi.
 • Patrimoni historicoartístic
 • Relació amb la comunitat educativa dins el seu projecte educatiu.
 • Participar en les reunions del Consell Escolar de l’escola Juncadella i l’escola Bressol “Sol Solet”
 • Escola Bressol “Sol Solet”.
 • Relació amb l’AFA de l’Escola Juncadella i l’Escola Bressol “Sol Solet”.
 • Relació amb l’INS en relació als alumnes del municipi.

 

Administració i activitat econòmica

 • Gestió de la informàtica, les noves tecnologies i, desenvolupament de l’administració electrònica.
 • Foment de la política de transparència.
 • Política de recursos humans.
 • Intervenció i tresoreria.
 • Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics.
 • Inspecció i recaptació tributària, planificació, proposta.
 • Gestió econòmica i pressupostària
 • Foment i promoció econòmica del municipi (comerç, serveis, indústria, sector primari i turisme).
 • Direcció i coordinació dels mercats i fires municipals.

 

 

Ciutadania, benestar social i igualtat

 • Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de serveis socials
 • Control, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis socials (Llar de Jubilats i serveis externs).
 • Foment de polítiques de suport a la família
 • Relació amb el grup de persones “amics dels malalts”
 • Gestió i coordinació del servei d’assistència social
 • Foment de polítiques d’igualtat i nova ciutadania
 • Gestió de les polítiques d’acció social
 • Cooperació internacional i ajuda humanitària.
 • Elaborar i desenvolupar el Pla Local de Joventut.
 • Organització i coordinació d’activitats i polítiques adreçades a infants
 • Organització i coordinació d’activitats i polítiques adreçades a joventut.
 • Organització i coordinació d’activitats i polítiques adreçades a gent gran.
 • Gestió i coordinació d’equipaments públics adreçats a serveis a la joventut.
 • Coordinació i treball amb òrgans supramunicipals en matèria de polítiques de joventut
 • Relació i comunicació amb joves i entitats juvenils.

 

Esport, participació i formació artística

 • Suport i reconeixement a clubs i esportistes.
 • Control i gestió d’instal·lacions esportives.
 • Coordinació i treball amb òrgans supramunicipals en matèria de polítiques esportives.
 • Gestió i foment d’activitats esportives.
 • Relació i comunicació amb entitats esportives.
 • Coordinació i gestió de la comunicació de l’ajuntament, tant a nivell físic (butlletí, agenda i material promocional) com a nivell digital (webs corporatius, newsletter i xarxes socials)
 • Promoció i coordinació dels processos participatius
 • Ensenyaments específics: escola de música, escola d’art…
 • Participar en la xarxa de ciutats educadores

 

 

Medi ambient, salut i promoció de l’entorn

 • Control d’abocaments incontrolats.
 • Control d’animals i plagues
 • Direcció i coordinació de les accions fruit de les polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia, canvi climàtic).
 • Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut.
 • Coordinació amb l’àrea bàsica de salut i el consultori municipal.
 • Relació amb les entitats de salut del municipi (Germandat Donadors de Sang)
 • Inspeccions sanitàries
 • Gestió i promoció de l’entorn natural del municipi.
 • Relació i coordinació amb consorcis com Vies Verdes o Consorci del Ter que fomentin l’entorn i/o la seva promoció
 • Relació i coordinació amb les entitats locals relacionades amb el medi ambient i l’entorn com la Comunitat de Regants, Amics de l’Entorn…)
 • Protecció del medi ambient: programa de foment de la sostenibilitat, Agenda 21, PAES o d’altres plans.